de  |  en  |  slo
Dvorec Rakičan
V dvorcu Rakičan se danes prepletajo tradicija, kultura in zgodovina z modernimi vsebinami. Raziskovalno-izobraevalno središène dvorec Rakičan igra pomembno vlogo pri razvoju turizma, izobraevanja, raziskovanja in kulture v regiji ter obenem prispeva k ozavešèanju o pomenu naravne in kulturne dedišèine.
Zgodovina
Skozi naselje Rakiean je bila v preteklosti speljana kraljeva cesta – viaregna. Po zapisih iz leta 1431 je bila ob cesti zgrajena utrjena srednjeveška postojanka, ki je branila pred turškimi napadi. In tako se je zaeela zgodba o današnjem dvorcu. V 17. stoletju se je utrdba spremenila v gospodarsko in trgovsko središee. Najvee se je trgovalo z vini, uvaali pa so tudi sadje, kristal, tekstil in drugo blago iz Italije. V tem easu so grad še dodatno utrdili, izvedene so bile številne temeljne prezidave, poeasi pa je tudi dobival podobo podeelskega baroenega dvorca, ki se je ohranila do današnjih dni.
Dvorec je imel poleg bivalnega dela še 1200 hektarjev zemljišea – gozdove in obdelovalne površine ter grajski park v obsegu priblino 10 hektarjev. Številne steze speljane skozi park vodijo do kapelice in grobnice, ki sta bili zgrajeni leta 1880.

Konec 19. stoletja je bila lastnica dvorca grofiena Georgina Batthanyi, ki se je proti koncu 19. stoletja poroeila z avstrijskim grofom Saint Julienom Wallseejem. Rodila sta se jima dva otroka, Helena in Albert, ki sta po materini smrti podedovala vsak polovico posestva. Helena je e zelo mlada ovdovela, odšla v samostan in postala redovnica. Albert se je poroeil z grofico Rose – Marie Wartenburg iz bliine Salzburga. Po Albertovi smrti je grofica Helena podedovala njegov dele. Ker je stalno prebivala v Avstriji, so posestvo upravljali oskrbniki. Zadnji med njimi je bil Friderik Wallsee. Po 2. svetovni vojni se je v dvorcu uredil dom za ostarele. Od leta 2003 ima v dvorcu Rakiean svoj sede Raziskovalno-izobraevalno središee dvorec Rakiean, ki je od leta 2015 tudi upravitelj dvorca in vseh pripadajoeih kapacitet.
Galerija
Galerija Dvorec Rakiean je namenjena sodobni umetniški produkciji domaeih in tujih avtorjev. Nahaja se v medprostoru med prvim in drugim nadstropjem ter s svojo surovostjo in robustnostjo ustvarja prav posebno vzdušje. Galerija je svoja vrata prvie odprla meseca maja leta 2015. Galerija gosti obeasne razstave in ima zato tudi prilagojen odpiralni eas. V easu razstav je
galerija odprta vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure. Obvestila o razstavah lahko spremljate na naši Facebook ali spletni strani www.ris-dr.si.
Grajski park
Sredi grajskega parka, ki obsega priblino 10 hektarjev, je med mogoènimi drevesnimi krošnjami skrita kapelica, ki je bila zgrajena leta 1880. Park nudi številne monosti za športne aktivnosti in sprostitev. Urejene sprehajalne steze vabijo k sprošèenemu sprehodu in sanjarjenju. V parku sta namešèeni tudi oprema za igranje disc golfa ter mrea za odbojko. V senci mogoènih grajskih dreves najdejo svoj prostor tudi otroci. Urejeno otroško igrišèe s številnimi otroškimi igrali za razliène starosti otrok otrokom prijetno popestrijo obisk dvorca Raki¹an.
Prostrana grajska jasa ter èudovita kulisa grajskega parka in dvorca Raki¹an predstavljajo tudi edinstveno lokacijo za nepozabna praznovanja kot so poroke ali druga slavja, ki se gostom za vedno vtisnejo v spomin.
Poroka kot iz pravljice
Naj romantièen grajski ambient z zgodovinskim arkadnim hodnikom, mogoèno grajsko dvorano ter prostrano grajsko jaso poboa vse vaše èute in naredi vaš poroèni dan nepozaben. Možna je organizacija poroke na prostem kot tudi v eni od dvoran, ki lahko sprejmejo manjše in veèje zakljuèene skupine.
Seminarji in mednarodne znanstvene konference
V RIS Dvorcu Raki¹an razpolagamo s tremi multimedijsko opremljenimi predavalnicami, ki se nahajajo na arkadnem hodniku in sprejmejo do najveè 80 oseb ter dvema veèjima multimedijsko opremljenima dvoranama v pritlièju, ki vsaka sprejmeta od 100 do 200 oseb. RIS Dvorec Raki¹an letno organizira tri mednarodne znanstvene konference: Ekologija za boljši jutri, Izzivi in teave sodobne drube ter Prehrana, gibanje in zdravje.
Moen je tudi najem predavalnic in dvoran izvedbo razliènih predavanj, seminarjev, gospodarskih sreèanj, konferenc ipd.
Konjeniki center in koèijatvo
Center med drugim ponuja individualno, terensko in terapevtsko jahanje, zaèetne in nadaljevalne teèaje jahanja in jahanje ponijev. Prav posebno doivetje predstavlja vonja s koèijo. Obiskovalci se v svet koèijaštva podajo v Razstavo-doivljajskem koèijaškem centru, kjer se preteklost sreèa s sodobnimi trendi na tem podroèju.
Noèitev v grajskih sobanah
Dvorec Rakičan razpolaga z veè kot 50 leišèi. Sobe po dostopni ceni preprièajo tako družine kot tudi poslovnee. Namestitvene kapacitete so posebej primerne tudi za veèje skupine.
Kavarna in gostilna
Kavarna in gostilna prièarata zgodovinsko vzdušje, zimski vrt pa notranjost kavarna povezuje z zunanjostjo, kjer se razprostira nova terasa s pogledom na grajski park in konje. V gostilni po naroèilu za skupine streemo odlièno domaèo lokalno hrano, ki preprièa tudi najzahtevnejše goste.
Dogodki za vse èute
Dvorec zaivi s številnimi dogodki, kot so kulturno-kulinarièni festivali z druenji ob odlièni lokalni hrani in glasbi v edinstvenem grajskem ambientu, trnica s ponudbo domaèih izdelkov in prikazom tradicionalnih obrti ter glasbeno-zabavne prireditve, kot je tradicionalni Ples – noè èarovnic konec oktobra, ko dvorec Rakičan zajamejo èarovnice.
Stik & Informacija
RIS Dvorec Rakičan
Lendavska ulica 28, Rakičan
SI- 9000 Murska Sobota
Tel: +386 (0)2 535 18 96
info@ris-dr.si
www.ris-dr.si

PTIC (Podeželski turistično informacijski center)
Tel: + 386(0) 2 535 18 91
booking@ris-dr.si (Rezervacija sob, dvoran in turistiènih vodenj)

Konjeniški center Dvorec Rakičan
Tel: 051 482 484 (Aleša Bagari)
alesa@ris-dr.si, info@ris-dr.si
Zemljevid
Dvorec Rakičan
Interreg Slovenia
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card