de  |  en  |  slo
Grad Murska Sobota

Grad Murska Sobota je skupaj s parkom pomembno središèe kulturnega in družabnega dogajanja v mestu. V njem ima od leta 1956 prostore Pomurski muzej Murska Sobota – osrednji regionalni muzej, ki izvaja muzejsko dejavnost kot javno službo na obmoèju 27 pomurskih obèin.

Zgodovina
Soboški grad se kot Bel Mura prviè omenja leta 1255. Leta 1365 je prešel v last rodbine Széchy, ki je v 16. stoletju dala zgraditi sedanji renesanèni dvorec s štirimi vogalnimi stolpi, vmesnimi trakti, ki obkrožajo notranje dvorišèe, in vhodom na severnem traktu. S sedanjim imenom se kot castello Mwrayzombath v virih prviè omenja leta 1478. Renesanèni gradbeni elementi so ohranjeni v kamnitih okenskih okvirjih in kamnitem loku severnega portala. Leta 1687 ga je kupil Peter Szapáry, od njegovih dedièev pa leta 1934 tedanja Obèina Murska Sobota. Sedanja podoba je rezultat prezidav v 18. stoletju. Baroèni stavbni elementi so na fasadi severnega trakta, dvorišènih arkadah, kapeli in v iluzionistièni maniri poslikanem salonu v notranjšèini. Baroèni portal z Atlanti in balustradnim balkonom na vzhodnem proèelju je bil prizidan konec 19. stoletja. V baroèni èas sega 9 hektarjev grajskega parka, ki je danes mestni park. V duhu angleških parkov je bil naèrtno zasajen v 18. stoletju.


Muzej
Pomurski muzej Murska Sobota ponuja na ogled stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od naselitve do danes, raznolike obèasne razstave in izbor iz muzejskih zbirk. Muzejsko ponudbo dopolnjujejo delavnice in druge vsebine za otroke in odrasle ter muzejska trgovina z izbranimi izdelki. Poleg muzeja so obiskovalcem mesta na voljo Mladinski informativni in kulturni klub (MIKK) s kavarno in galerijo.
Grajski park
Krožna sprehajalna in uèna pot Soboška zelena pout ter umetno jezero v èudovitem parku sta priljubljeni sreèevališèi za mlajše in starejše. Od pomladi do jeseni se na grajskem dvorišèu, plošèadi pred gradom ali zelenicah v parku zvrsti veliko dogodkov za domaèine in turiste.Stik & Informacija
Grad Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
Tel: +386 2 527 17 06
info@pomurski-muzej.si 
www.pomurski-muzej.si  

Odpiralni èas poleti (marec-november):
Od torka do petka: od 9. do 17 ure.
Sobota od 9. do 13. ure.  Nedelja od 14. do 18. ure.
Ponedeljek zaprto.

Odpiralni èas pozimi (november-marec):
Od torka do petka: od 9. do 15. ure.
Sobota od 9. do 13. ure. 
Nedelja in ponedeljek zaprto.
 
Zemljevid
Grad Murska Sobota
Interreg Slovenia
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card