Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Grad Grad
Prenočišča v grajskih sobanah, degustacije vin v grajski kleti, najem prostorov za razliene prilžnosti (civilne poroke, seminarji, konference, koncerti). Vrelci blagodejne zemeljske energije. Grajska trgovina z rokodelskimi izdelki in domačimi produkti.

Zgodovina
Grad se v pisnih virih omenja kot središèe posestva Lyndwa leta 1214. Grajsko poslopje stoji na strmem grièu iz bazaltnega tufa nad naseljem Grad. Po pripovedovanju naj bi ga zaèeli graditi vitezi templjarji. Na osnovi arheoloških izkopavanj lahko zaèetke nekdanjega dobro utrjenega srednjeveškega jedra umestimo v 11. stoletje. V osmih stoletjih je nastalo razsežno grajsko poslopje, ki danes velja za enega najveèjih baroènih gradov na Slovenskem.
Razsežno petkotno obliko je grad dobil v 16. stoletju. Ko se poležejo napadi Turkov, krucev in upornih kmetov, dobi grad baroèno podobo z veènivojskimi arkadnimi hodniki, grajsko kapelo in zvonikom. Elementi ostalih obdobij (od romanike do baroka) so spretno vkljuèeni v grajski kompleks in odslikavajo premožnost njegovih lastnikov. Amadejci so zaèeli zgodbo plemiških rodbin, ki so upravljale s posestvom in z gradom. Nadaljevale so jo družine Széchy, Batthyány, Nádasdy und Széchényi. Z odhodom družine Hartner grad izgubi vlogo reprezentanène rezidence. Usodna zanj je bila 2. svetovna vojna, ko ga zasede Rdeèa armada in pozneje jugoslovanska vojska. Pozabljen med mogoènimi drevesi grajskega parka ponovno zaživi po prvih obnovah 1995.
Danes je v gradu sedež Javnega zavoda Krajinski park Gorièko. Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi naravne in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dedišèine Gorièkega. Lastnik gradu je Republika Slovenija. Z gradom upravlja Javni zavod Krajinski park Gorièko.
Razstave
Razstava o zgodovini in stavbnem razvoju gradu, umetniške razstave in razstave z naravoslovno tematiko, predstavitev delavnic domaèih obrti.
Dogodki za vse čute
Na jesenskem bazarju je na grajskem dvorišèu bogato sejemsko dogajanje s ponudbo izdelkov domaèe obrti in dejavnosti, vrhunsko kulinariko ter kulturnim programom.
Stik & Informacija
Grad Grad
Grad 191, SI - 9264 Grad
Tel: +386 (0)2 5518860
vodniki@goricko.info
www.park-goricko.org

Odpiralni èas
marec, oktober, november: 10.00 – 16.00
april – september: 10.00 – 18.00
decembra, januarja, februarja in ob ponedeljkih zaprto


Zemljevid
Grad Grad
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card